Stadgar för Föreningen Mörköstugan
Namnet ändrat från Mörkö Sommarstugeägarförening den 7 augusti 2023

Antagna vid årsmöte i Mörkö Bygdegård den 24/4-1971

§1
Föreningen Mörköstugan är en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av fritidshus på arrenderad mark-tomt-område. Till föreningen får även anslutas andra för föreningens verksamhet intresserade.

§2
Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till i §1 nämnda fastigheter samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

§3
Föreningens verksamhetsområde är Mörkö.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs särskilt för en tid av ett år, medan övriga styrelseledamöter väljes för en tid av två, dock att första gången val sker skall halva antalet väljas för en tid av ett år. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.
Vid första valet eller vid utökning av antal ledamöter skall mandattiden för de valda anges. Suppleanter väljes för en tid av ett år.

§5
Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen får utesluta medlem, som icke inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens eller förbundets intressen.

§6
Föreningens sammanträden är årsmöte och extra sammanträde. Föreningen sammanträder till årsmöte före maj månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats. Styrelsen äger sammankalla extra sammanträde med föreningen på tid och plats som av styrelsen bestämmes.
Sådant sammanträde är styrelsen skyldig att utlysa, när det för en viss fråga påfordras av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra sammanträde får beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen.

§7
Kallelse till årsmöte skall tillsammans med det för mötet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst 14 dagar i förväg.
Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med det för mötet föreslagna dagordningen meddelas minst 8 dagar före sammanträdet.

§8
Vid föreningens sammanträden äger varje deltagande medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske. Äkta makar må utöva rösträtt och föra talan för varandra.

§9
All röstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, därest ej sammanträdet för visst fall beslutar att omröstning skall vara sluten.

§10
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
2. behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
3. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
4. beslut om arvoden
5. fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
6. val av ordförande i styrelsen
7. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
8. val av två revisorer och två suppleanter
9. fastställande av årsavgiftens storlek
10. ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet
11. ärenden, som väckts i enlighet med §11
12. övriga ärenden, som sammanträdet beslutar uppta till behandling

§11
Ärende, som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, skall senast sex dagar i förväg skriftligen anmälas till styrelsen.

§12
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att teckna föreningens firma.
Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår. Årligen före den 1 mars skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavandet av föreningens medel och sina åtgöranden i övrigt.
Denna berättelse skall granskas av revisorerna, vilka har att före 1 april samma år däröver avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§13
Styrelsen äger att i en arbetsordning meddela närmare bestämmelser för arbetets bedrivande.

§14
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmötet.
För giltighet av sådant beslut erfordras, att detsamma fattas vid två näst efter varandra följande årsmöten med minst ¾ -dels majoritet.

§15
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål, som kan gagna föreningens syften.

Mörkö den 30 juni 1971


General Data Protection Regulation (GDPR)
EU-förordningen trädde i kraft 2018-05-25. Förordningen reglerar hur myndigheter, företag och föreningar ska hantera sina personuppgifter. Regleringen gäller även för personuppgifter i Föreningen Mörköstugan. Vi använder ett register som är nödvändigt för administrationen. Det är endast tillgängligt för styrelsen och delas inte med någon annan annan part.

Kanadagäss inför landning
Ön Oaxen i sommarsol