Om du ska sälja ditt hus

Det är viktigt att du gör rätt när du ska sälja ditt hus och överlåta arrenderätten.

Arrendatorn har enligt lag skyldighet att hembjuda arrenderätten till markägaren som har förköpsrätt under en månads tid. Om arrendatorn missar att göra hembud kan arrendatorn förlora sitt arrendekontrakt. Även om det inte blir så drastiskt kan markägaren ställa till besvär för både dig och den du säljer till. Det finns två sätt att slippa bekymret:

1. Skriv in i köpkontraktet att markägaren under en månad har förköpsrätt och att därför köpet inte är klart förrän den månaden har gått.

2. Använd nedanstående formulär (Hembudsblankett) innan du säljer. Från att du lämnat det till markägaren har han en månad på sig att svara. Svarar han inte så är det OK att sälja för då har han inte använt sin förköpsrätt. Vill han använda förköpsrätten ska det ske en marknadsmässig värdering av hus, arrenderättens värde och de anläggningar som du utfört på tomten. Det priset ska han sedan betala. Har du gjort enligt punkten 2 så torde svaret från markägaren åtminstone gälla under ett halvår, d v s under den tiden kan du överlåta byggnaden och arrenderätten.

Detta brev sänds i rekommenderat brev med mottagningsbevis så att arrendatorn vet vilken dag hembudet mottagits, då hembudsfristen om en månad räknas från dagen för mottagandet.


Hembud är enligt 10 kap 7 § 3 st Jordabalken inte nödvändigt när arrenderätten övergår genom bodelning, arv eller testamente.

Altenativt kan blanketten skickas in genom Bordsjö skogars Kundportal