• Hem

klart.se

Välkommen till Mörkö Sommar-stugeägar­förening!

 

Mörkö ligger i Stockholms södra skärgård. Närmsta tätorter är Södertälje i norr, Järna och Gnesta i väster och Trosa och Vagnhärad i söder. Stockholm ligger ca en timmes bilfärd från Mörkö.

Trots sitt läge som ö finns broförbindelse med fastlandet, Järna och Gnesta via E20. I norr via Vägverkets gula färja Lina till Nynäslandet.


OBSERVERA att det råder konflikt med jordägaren som återigen  genomför stora prishöjningar.
Läs mer här
Välkommen till årsmöte i Mörkö sommarstugeägarförening
söndagen den 11 juni kl 11.00
i Bygdegården på Mörkö

 

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av dagordning
3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.    Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5.    Val av två justerare och tillika rösträknare
6.    Behandling av verksamhetsberättelse och resultaträkning
7.    Föredragning av revisionsberättelse
8.    Fastställande av resultat- och balansräkning
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Beslut om arvoden
11.  Val  - ordförande för ett år
              - tre ordinarie ledamöter på två år
              - två revisorer på ett år
              - en revisorssuppleant på ett år
              - valberedning
12.  Fastställande av årsavgift för 2023
13.  Medlemskap i Himmerfjärdens Naturvårdsförening, HNF
14.  Medlemskap i Bostadsarrendatorers Riksorganisation, BARO
15.  Information om läget i arrendeförhandlingarna
 16.  Av medlemmar väckta frågor (Medlem som önskar få en fråga behandlad vid årsmötet, skall senast sex dagar i förväg anmäla detta till styrelsen.)
17.  Nya frågor, som årsmötet beslutar att ta upp till behandling
18.  Mötets avslutning 
 
Vi hoppas på ett välbesökt möte där vi bland annat kommer att framföra och diskutera förslag om föreningens framtida arbetsätt.

Vi bjuder förstås på fika! 

Varmt välkomna!

 
Styrelsen
 

VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT

Vi ber alla att noga kontrollera KPI beloppet på fakturan.
Det finns exempel på felaktigheter på tusenlappar!!


Vi uppmanar medlemmar att kontrollera om den villa- och/eller fritidshusförsäkring du använder omfattar rättsskydd vid arrendetvister. I många fall förekommer formuleringar som att försäkringen täcker "tvister som prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol" tyvärr kan denna formulering innebära att inget rättsskydd ges vid arrendetvister.

Försäkringar som inte omfattar rättsskydd vid arrendetvister:
- Folksam
- Moderna
- Ica Försäkring
- Hedvig

Försäkringar där rättsskydd för arrendetvister finns:
- Trygghansa

IF och Länsförsäkringar utreds för närvarande.