Konflikt med jordägaren 

OBS! Ännu pågående konflikt december 2021! Läs mer nedan!

Arrendatorerna på Mörkö och inte minst medlemmar i Mörkö Sommarstugeägarförening har under åren haft flera konflikter gällande framförallt arrendeavgiften. Jordägaren har tidigare sagt upp samtliga jordbruksarrenden på ön och nu återstår bostadsarrenden som i de flesta fall används för fritidsändamål.

Kontraktstiden kan sättas till hur många år som helst men enligt lagen minst 5 år vilket vår jordägare nyttjar med få undantag. Taktiken är att säga upp avtalet för omförhandling efter 5 år och skicka ett nytt kontraktsförslag med höjning. Alla sägs inte upp samtidigt ut de det sker flera gånger under kalenderåret och så varje år blir arrendatorer uppsagda och går i väntan på ett nytt kontraktsförslag. Hittills har de nya kontraktsförslagen nästan uteslutande inneburit negativa effekter för arrendatorn. 

År 2008 innebar en stor förändring i vår jordägares beteende som skakade om öns arrendatorer i grunden och slog sönder mycket av den gemenskap som fanns på ön. Plötsligt yrkades på mycket kraftiga höjningar utöver det vanliga. I flera fall upp till 300% trots att Mörkö redan då hade klart högre arrendeavgifter än andra bostadsarrenden i kommunen och närliggande kommuner.

Höjningen skulle ske utan motprestation som investeringar i t.ex. indragning av vatten, avlopp, el till som saknar etc. Förutsättningarna på ön var i stort sätt likadana som 30 år tidigare. Det handlade endast om en önskan att klämma ut mer pengar för samma råmark (mark som inte duger för odling eller t.ex. skogsbruk) som i flera fall har arrenderats i generationer. Accepteras inte kontraktsförslaget med den nya avgiften är du välkommen att sälja (trots svårigheten att köparen direkt får en högre årsavgift), att packa ihop din sommarstuga och flytta eller att tvista i arrendenämnden. Vi valde det senare.

 

Efter en tidskrävande process i arrendenämnden och påföljande Svea Hovrätt föll en dom i juni 2011. Jordägarens yrkanden dömdes oskäliga men de som skulle ha nytt avtal 2008 fick i flera fall ändå arrendeavgiften höjd med mer än 100%. Sommarstugeägarföreningen sökte prövningstillstånd i Högsta Domstolen då det fanns flera oklarheter i domen. Tyvärr gavs inget prövningstillstånd och Svea Hovrätts dom vann laga kraft december 2011.


Sen dess har Arrendenämnden i Stockholm beslutat om arrendeavgift för de arrendatorer som skulle haft nya avtal 2009, 2010, 2011 och 2012.

Hösten 2017 yrkade jordägaren återigen på stora höjningar trots att Mörkö redan ligger i Sveriges topp med höga arrenden. För exakt samma råmark som tidigare, utan investeringar. Ett stort antal arrenden ligger nu i arrendenämnden och fler strömmar in i takt med de sedvanliga uppsägningarna vart 5 år. Arrendenämndens beslut överklagades och konflikten var ännu i december 2020 pågående i väntan Svea Hovrätts dom. Under våren kom så till slut ett beslut - Hovrätten gick på Arrendenämndens beslut utan att själva vidare förkovra sig eller motivera beslutet. Domen överklagades i mars till Högsta domstolen.

Så var vi här igen, de arrendatorer som skulle ha ett nytt kontrakt 2018-2020-2021 är återigen i konflikt med jordägaren då han yrkar på ännu högre arrenden utan motprestation på investeringar i t.ex. VA, vägar m.m. Detta trots att Mörkö redan ligger i toppen av höga arrenden. Arrendenämnden tog upp ärendet 2020 och precis innan jul kom så ett beslut med förmån till jordägaren. Värt att notera är att vår framställning om att ett monopol råder på Mörkö eftersom jordägaren själv upplåter arrendena här fick fäste och en av ledamöterna höll med i detta men blev nedröstad av övriga.

Vi arrendatorer hävdar att ska det gå att faktiskt få fram en rättvis bedömning behöver närliggande områden tas med. Vår ortsprisutredning som omfattar ca 200 st arrenden visar att Mörkös priser mäker ut sig. Vår jordägare vill inte jämföra sig med andra arrenden än sina egna och det förstår vi, här på Mörkö råder ju hans, nära på, monopol. 

Vi hävdar att om jordbalken faktiskt ska appliceras i frågan om en skälig prisnivå d.v.s. vad en arrendator i "allmänhet" är beredd att betala kan vi inte bortse från andra jordägare i närområdet. På samma sätt är det ju helt orimligt endast gå till Coops butiker i Stockholm om vi vill veta vad en liter mjölk kostar i genomsnitt. Vi måste ju självklart se höra med ICA-butiken som ligger 500 meter bort, Lidl, Willys, Hemköp etc. Eller att prisindexeringstjänster som Prisjakt och Pricerunner endast listar olika butiker inom samma bolagskoncern.

Samtidigt inträffade nu en intressant situation; gruppen från 2017's konflikt är ännu inte slut och ingen dom har vunnit laga kraft d.v.s. det finns inget kontrakt mer än det tidgare uppsagda som det råder konflikt om. Ändå har jordägaren redan sagt upp det "kommande" kontraktet för omförhandling och vill ytterligare göra betydande höjningar. Det verkar inte finnas något tak (eller rimlighet för den delen) utan arrendatorerna ska betala ännu högre avgifter... utan motprestation från jordägaren.


Här nedan har vi samlat de dokument som rör konflikterna. Det är bl.a. inlagor från vår och jordägarens advokat, domar m.m.

 
Konflikt 2008
(avslutad)

 
  Konflikt 2009 2010 2011
(avslutad) 

 
Konflikt 2017
(avslutad)
Konflikt 2018 2019 2020 2021 2022
(pågående)
Vår jordägares slott, Hörningsholm