Konflikt med jordägaren 

Arrendatorerna på ön Mörkö och inte minst medlemmar i Mörkö Sommarstugeägarförening har under åren haft flera konflikter gällande framförallt arrendeavgiften. Jordägaren har tidigare sagt upp samtliga jordbruksarrenden på och nu återstår bostadsarrenden som i de flesta fall används för fritidsändamål.

Kontraktstiden på ditt arrende kan sättas till hur många som helst men enligt lagen minst 5 år och det är här vår jordägare har att lägga sig bortsett från några få undantag. Taktiken från jordägarens sida är att säga upp ditt kontrakt för omförhandling efter 5 år. Hittills har omförhandlingen nästan uteslutande inneburit negativa effekter för arrendatorn. 

År 2008 innebar en stor förändring i vår jordägares beteende som skakade om öns arrendatorer då man plötsligt yrkade på mycket stora höjningar. I flera fall på höjningar  upp till 300% trots att Mörkö redan då hade klart högre arrendeavgifter än andra bostadsarrenden i närliggande Södertälje kommun. Detta utan motprestation som t.ex. investeringar i indragning av vatten, avlopp, el till som inte har etc. Det handlade endast om en önskan att få ut mer pengar för samma råmark (mark som duger för odling eller t.ex. skogsbruk) som i flera fall har arrenderats i generationer.

 

Efter en tidskrävande process i arrendenämnden och Svea Hovrätt föll en dom i juni 2011. Man dömde att jordägarens yrkanden var oskäliga men de som skulle ha nytt avtal 2008 fick i flera fall ändå arrendeavgiften höjd med mer än 100%.

Mörkö Sommarstugeägarförening sökte prövningstillstånd i Högsta Domstolen då det fanns flera oklarheter i domen. Tyvärr gavs inget prövningstillstånd och Svea Hovrätts dom vann laga kraft i december 2011.


Sen dess har Arrendenämnden i Stockholm beslutt om arrendeavgiften för de arrendatorer som skulle haft nya avtal 2009, 2010, 2011 och 2012.

Hösten 2017 yrkade jordägaren återigen på stora höjningar trots att Mörkö redan har mycket höga arrenden. För exakt samma råmark som tidigare, utan investeringar. Ett stort antal arrenden ligger nu i Arrendenämnden och fler strömmar in i takt med uppsägningarna i omgångar.

Här har vi samlat de dokument som rör konflikten. Det är bl.a. inlagor från vår och jordägarens advokat, domar m.m.

Vår jordägares slott, Hörningsholm