Årsmöte Himmerfjärdens Naturvårdsförening

Som medlem i Mörkö Sommarstugeägarförening är du också medlem i Himmerfjärdens Naturvårdsförening. Klockan 19.00 tisdag 26:e april är där årsmöte och du är inbjuden.

I programmet står förutom årsmötet också ett föredrag av ornitolog Claes Kyrk där han berättar om Himmerfjärdens fågelliv. Läs mer här.

Himmerfjärdens Naturvårdsförening HNF bildades 1968. Enligt stadgarna är föreningens mål:
●  Att främja vattnet och naturens vård i Himmerfjärden och angränsande vatten samt att väcka och underhålla känslan för naturen och förståelsen för dess värde.
●  Att vara samarbetsorgan för alla intresserade kring Himmerfjärden och angränsande vatten, samt att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör natur- och vattenvård.
●  Att följa planerna för områdets exploatering och verka för att största möjliga hänsyn tas till natur- och vattenvårdsfrågan, så att området så långt möjligt bevaras i sitt ursprungliga skick.
Stadgarna säger vidare att varje fysisk eller juridisk person, som vill stödja föreningens målsättning erhåller rätt att bli medlem.

Medlemskap kan vara:
●  Dels enskild ansluten medlem, som då finns i HNF:s register och får all information direkt från föreningen.
●  Dels genom tomtägarförening eller motsvarande kollektivt anslutna medlemmar.
Genom medlemskap i HNF visar du intresse för natur och miljö och stöder därigenom aktivt föreningens verksamhet.